Serveis

TAX REPORT ITL està format per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en l’elaboració i emissió d’informes específics en matèria tributària:

  • Informes sobre operacions vinculades.
  • Informes de preus de transferència.
  • Due Diligence

 

  • Procediments en via econòmic-administrativa i en via contenciosa administrativa
  • Informes específics en matèria tributària.
  • Altres informes.

L’objectiu de TAX REPORT ITL és proporcionar l’assessorament i prestar la col·laboració necessària per tal d’aconseguir el compliment de les obligacions tributàries en les diferents matèries especificades anteriorment.

Des de l’any 2009, i després de l’entrada en vigor de la normativa reguladora de “operacions vinculades i preus de transferència”, el nostre treball s’ha centrat principalment en aquesta matèria, col·laborant amb diferents grups empresarials en l’elaboració de la documentació exigida per la vigent Llei 27/2014 de la Llei impost sobre societats (article 18) i el seu Reglament.

Des de l’entrada en vigor de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures de prevenció de l’evasió fiscal, i amb efectes des del 12/12/2006, les societats mercantils estan obligades a valorar totes les transaccions entre parts vinculades alvalor de mercat. Per tant, a partir d’aquesta data, qualsevol empresa o grup d’empreses ha de poder establir el valor de mercat de totes les operacions realitzades entre parts vinculades en cada període impositiu.

La exigència de la documentació requerida s’ha moderat al llarg dels anys fins a la publicació de la Llei 27/2014 i el seu reglament (RD la 634/2015) que regula el marc normatiu vigent, i que estableix que la documentació ha d’estar a disposició de l’Administració tributària en finalitzar el període voluntari de presentació o liquidació, que, per exemple, per a entitats amb exercicis que coincideixin amb l’any natural, la data de referència es la del 25 de juliol de l’any següent.

El nostre treball es centra a facilitar el compliment de les obligacions en aquest àmbit per evitar que, com a conseqüència de la seva falta, els grups empresarials tant nacionals com internacionals, amb els quals col·laborem siguin sotmesos a procediments sancionadores fiscals que, en aquest cas i sent específics, tenen importants conseqüències econòmiques Per fer-ho:

1) Analitzem i assessorem al client sobre les operacions que realitza dins del grup d’empreses vinculades.

2) Col·laborem en la fixació de la política de preus de transferència dels grups empresarials

3) Documentem i confeccionem ,si escau, el MASTER FILE y els SPECIFIC FILE de les diferents empreses del grup.

Contactar

info@taxreportitl.com

(+34) 934 873 919

Rambla de Catalunya, 55 àtic C-D. 08007 Barcelona

Dilluns a Divendres: 9.00 a 19.00